REKLAMACJE/ZWROTY

 1. Reklamacji podlega Towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z Zamówieniem.
 2.  Wady części dostarczonego Towaru nie uprawniają do reklamowania całości zamówionego Towaru.
 3.  Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zamówionego Towaru i zgłoszenia reklamacji niezwłocznie po jego odbiorze, jednak nie później niż:
  • w terminie pięciu dni roboczych pod względem ilościowym,
  • w terminie pięciu dni roboczych pod względem jakościowym, ale przed rozpoczęciem  znakowania towaru we własnym zakresie,
  • w terminie dwunastu miesięcy w przypadku wad ukrytych, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było wykryć ww. terminie pięciu dni roboczych, licząc od dnia odbioru i w tym terminie zgłosić reklamację.
 4.    Zgłoszenie powinno nastąpić zgodnie z formularzem reklamacyjnym, dostępnym na Stronie Internetowej KS Biuro.       
 5.    Partię reklamowanego Towaru Klient powinien odesłać wyłącznie po uzgodnieniu z KS Biuro sposobu wysyłki i jej terminu. Wysyłka reklamowanej partii Towaru przez Klienta bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji lub bez ustalenia sposobu i terminu wysyłki, uprawnia KS Biuro do odmowy przyjęcia wysyłki lub obciążenia Klienta kosztami wysyłki.
 6.    Po upływie terminów określonych w punkcie 3, wygasają uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
 7.    Odpowiedź KS Biuro, z potwierdzeniem przyjęcia reklamacji, nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia jej wpływu.
 8.    Reklamacja nie zostanie uwzględniona, gdy:
  a.    Reklamacja dotyczy widocznych wad jakościowych (możliwych do wykrycia przy należytej staranności), a mimo to Towar został zmieniony (przerobiony) lub poddany obróbkom przez Klienta lub przez osobę trzecią (np. grawer, nadruk, tłoczenie, naprawy, inne fizyczne ingerencje);
   b.    Zgłoszono ją po upływie terminów określonych w punkcie 3;
   c.    Jakość Towaru jest zgodna z Wzorami Towarów dostępnymi w KS Biuro w chwili składania zamówienia przez Klienta;
    d.    Klient nie zapoznał się z wzorem produktu i dochodzi reklamacji z powodu rozminięcia jego oczekiwań ze stanem faktycznym produktu (Wzorem Towaru); dotyczy to także sytuacji, gdy Towar nie posiadający wad nie jest zgodny z oczekiwaniami Klienta, o których to oczekiwaniach Klient nie powiadomił KS Biuro przy składaniu Zamówienia (w szczególności dotyczy to koloru i funkcjonalności);
    e.    Klient uszkodził Towar w ten sposób, że nieprawidłowo korzystał z Towaru w sposób niezgodny z jego właściwościami lub przeznaczaniem, w tym także nie przestrzegał instrukcji obsługi lub konserwacji, rozłożył Towar na części lub nadmiernie go obciążył lub gdy Klient lub osoba trzecia fizycznie ingerowała w Towar niezgodnie z przeznaczaniem;
    f.     Wada dotyczy Towaru pozakatalogowego, dostarczanego na specjalne Zamówienie, jeżeli Towar jest zgodny z treścią Zamówienia i Umowy;
    g.    Towar różni się nieznacznie kolorem, wyglądem, opakowaniem lub innymi cechami od pozostałych partii Towaru, a które to cechy nie wpływają ani na jakość ani na użyteczność Towaru;
    h.    Reklamacja wynika z tego, że klient nie zapoznał się należycie z cechami produktu, np. II gatunek, różnice w wyglądzie, funkcjonalności, możliwości znakowania;
    i.    znakowanie zostało wykonane zgodnie z zaakceptowanym przez Klienta projektem znakowania;
    j.    reklamacja dotyczy minimalnych różnic kolorystycznych znakowania w ramach danego Zamówienia wynikających z techniki znakowania takich jak grawer laserowy, lub dotyczy różnic wynikających ze specyfiki materiału, z którego wykonany jest towar np. drewno, skóra.        
 9.  W przypadku uwzględnienia reklamacji KS Biuro:
    a.    dokona  na swój koszt naprawy lub wymiany Towaru na nowy;
    b.    a jeżeli naprawa lub wymiana Towaru na nowy nie byłaby możliwa lub byłaby nadmiernie utrudniona (w tym także nieopłacalna) KS Biuro wystawi Klientowi  fakturę VAT korygującą oraz zwróci Klientowi wartość brutto wadliwego Towaru,
    c.    za zgodą Klienta może także obniżyć cenę reklamowanego Towaru, przy czym Klient ten Towar zatrzymuje i nie będzie wnosił co do niego dalszych reklamacji.
    d.    może także uzgodnić z Klientem inne, nie wymienione powyżej, sposoby rozwiązania reklamacji.
 10. Zgłoszenie reklamacji nie przerywa ani nie zawiesza biegu terminu płatności za Towar.
 11. KS Biuro wysyła reklamowany Towar na swój koszt firmą kurierską, zgodnie z Cennik Transportu i Czas Dostaw    
 12. Niniejszy załącznik stanowi integralną część OWW. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym załączniku nr 1 oraz do terminów pisanych dużą literą zastosowanie znajdują postanowienia Ogólnych Warunków Współpracy z KS Biuro, które są dostępne na Stronie Internatowej KS Biuro.