INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie „RODO”), przekazujemy informacje dotyczące zakresu i zasad przetwarzania danych osobowych:
 
1.     Administratorem danych osobowych (ADO) jest KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski z siedzibą przy ul. Boh. Warszawy 31-35, 78-400 Szczecinek,  posiadająca stronę internetową www.cosmopen.eu; adres e-mail w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: biuro@ks-reklama.pl
2.      KS Biuro przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub oferty (art. 6 ust.  1 lit. b RODO),
 • w celu zgodnego z prawem przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, związanych ze sprzedażą lub zakupem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • w zakresie niezbędnych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO lub odbiorców danych, w szczególności w celu przekazywania informacji o produktach lub usługach własnych ADO,  dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu odpowiedzi na zadawane pytania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.     Odbiorcami danych osobowych będą w niezbędnym zakresie osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych i podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO na podstawie zawartej umowy zobowiązującej do zachowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności będą to podmioty świadczące dla ADO usługi informatyczne, kadrowe, księgowe, windykacyjne, marketingowe, transportowe oraz audytowi oraz operatorzy pocztowi. Państwa dane osobowe w zakresie koniecznym możemy przekazać innym podmiotom (odbiorcy danych), które realizują dla nas usługi IT, windykacyjne. W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe mogą zostać przekazane upoważnionym do tego organom  władzy publicznej na podstawie i w granicach przepisów prawa.
4.     ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej.
5.     Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów udostępnienia danych osobowych oraz realizacji umowy, a ponadto przez czas niezbędny do obsługi posprzedażowej (np. rozpatrywania reklamacji), dochodzenia roszczeń oraz przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków ADO wynikających przepisów prawa (w szczególności przepisów prawa podatkowego i rachunkowego). W szczególności w przypadku dokonania zakupów dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do zrealizowania i rozliczenia procesu sprzedaży, przedłużony o okres przedawnienia roszczeń (zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) oraz rozliczenia podatkowego (tj. okres 5 pełnych lat kalendarzowych licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął obowiązek podatkowy, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa). W przypadku windykacji dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończeniu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny oraz Kodeks postępowania cywilnego. Dane osobowe przekazane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
6.     Posiada Pan/Pani [Klient, podmiot danych] prawo do:

 • żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • wpływu na zakres przetwarzanych danych (w tym w szczególności poprzez ludzki kontakt z ADO i wyrażanie własnego stanowiska).

   7.     ADO może przetwarzać następujące dane osobowe:

 • imiona i nazwiska;
 • numer ewidencyjny PESEL (w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej);
 • nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu;
 • numer identyfikacji podatkowej;
 • ewentualne dane zawarte w dokumentach potwierdzających posiadanie statusu przedsiębiorcy będącego  agencją reklamową lub dystrybutorem towarów.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi złożenie Zamówienia, korzystanie z Zamówień Online oraz zawarcie i realizację Umowy. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest także obowiązkiem ustawowym.
8.     ADO nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
9.    ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych, realizacja opisanych wyżej praw i obowiązków abonenta i ADO odbywa się zgodnie z przepisami RODO oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.