REGULAMIN SKLEPU

Pobierz regulamin składania zamówień online:
 

obowiązujący od dnia 28.11.2021
 
TREŚĆ DOKUMENTU:

 1. Definicje
 2. Informacje ogólne
 3. Składanie zamówień w ramach platformy Zamówień Online
 4. Warunki realizacji zamówień
 5. Koszty dostawy
 6. Warunki płatności i moment podatkowy
 7. Czas realizacji zamówień
 8. Reklamacje i zwroty
 9. Postanowienia końcowe

1. Definicje
 
 1. KS Biuro – KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski z siedzibą w Szczecinku, ul. Szczecińska 16/2, 78-400 Szczecinek, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: PL 619-102-89-16 oraz adres firmowej strony internetowej: www.cosmopen.eu;
 2. Klient – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną do bycia stroną Umowy, zarejestrowana zgodnie z prawem polskim lub prawem innego państwa jako przedsiębiorca, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, który składa Zamówienie z zakresu Oferty Handlowej KS Biuro i chce zawrzeć Umowę z KS Biuro na zakup Towaru, dla celów związanych z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. KS Biuro zastrzega, iż może nie zawrzeć Umowy z Klientem nie prowadzącym faktycznie działalności gospodarczej.
 3. Zamówienie – zamówienie Klienta stanowiące jego wiążącą ofertę kupna Towaru na warunkach określonych w Ofercie Handlowej KS Biuro, złożone w formie pisemnej, tj. za pośrednictwem: poczty elektronicznej (e-mail), Zamówień Online, faksu lub tradycyjnej formy listownej (przesyłką poleconą). Zamówienie powinno zawierać dane niezbędne do jego realizacji przez KS Biuro, w szczególności: aktualne Dane Identyfikacyjne Klienta i dokładne określenie przedmiotu Zamówienia, a także informacje umożliwiające prawidłowe wykonanie usługi, w szczególności w przypadku zamówienia usługi znakowania przedmiotów;
 4. Zamówienia Online – oznacza platformę internetową udostępnioną na stronie www.cosmopen.eu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Zamówień Online oraz w Ogólnych Warunkach Współpracy z KS Biuro (dostępnych pod adresem: http://www.cosmopen.eu/warunki-wspolpracy.html), stanowiącą jeden ze sposobów składania Zamówień w KS Biuro, której po rejestracji i zalogowaniu się Klient może złożyć Zamówienie korzystając z narzędzi informatycznych platformy.
 5. Ogólne Warunki Współpracy z KS Biuro (Ogólne Warunki, OWW) – dokument zawierający postanowienia obowiązujące przy składaniu Zamówień w KS Biuro, w tym w ramach Zamówień Online, określający zasady współpracy, w tym także zasady zawierania Umowy oraz wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy, stanowiący integralną cześć Umowy zawieranej pomiędzy KS Biuro i Klientem.
2. Informacje ogólne
 
 1. Właścicielem sklepu internetowego dlugopiscosmo.pl jest firma KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski z siedzibą w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35, 78-400 Szczecinek, zwaną dalej Sprzedającym.
 2. Kupujacym mogą być wyłącznie firmy - w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - oraz wszystkie instytucje zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Nie prowadzimy sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (sprzedaży detalicznej).
 4. Oferta sklepu internetowego jest aktualna tylko dla klientów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Składanie zamówień w ramach platformy Zamówień Online
 
 1. W celu korzystania z Zamówień Online Klient powinien dysponować następującymi minimalnymi warunkami technicznymi umożliwiającymi mu korzystanie z Usług:
  • a. posiadania urządzenia i oprogramowania umożliwiającego dostęp do Internetu oraz połączenia z Internetem;
  • b. zastosowania w niektórych przypadkach (udostępnienia dokumentów) oprogramowania umożliwiającego odczyt plików w formacie pdf (np. Adobe Acrobat Reader).
 2. Zamówienia w ramach Zamówień Online przyjmowane są przez KS Biuro bezpośrednio na stronie www.cosmopen.eu po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu na stronie.
      2. Zamówienia są realizowane na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Współpracy z KS Biuro.
 3. Rejestracja Klienta w Zamówieniach Online polega na kliknięciu zakładki „Rejestracja” na stronie  i podaniu w wyświetlonym formularzu rejestracyjnym prawdziwych i aktualnych Danych identyfikacyjnych Klienta, w tym: Nazwy firmy, NIP (nr VAT), ulicy www.cosmopen.eu, miejscowości i kodu pocztowego oraz adresu e-mail oraz złożeniu oświadczeń:
  • o zapoznaniu się z Regulaminem
 4. Na wskazany przez Klienta podczas rejestracji adres e-mail KS Biuro wysyła unikalne hasło służące do logowania się do platformy Zamówień Online.
 5. KS Biuro usuwa konto i dane z rejestracji Klienta na żądanie Klienta, a także ze względu na obowiązek wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; KS Biuro może także usunąć dane i konto Klienta w przypadku zakończenia współpracy z Klientem, a także rezygnacji z udostępnienia platformy Zamówień Online lub w przypadku jej zmian, modernizacji, poprawiania lub modyfikacji.
 6. Klient składa Zamówienie po zalogowaniu się (z zakładce „Zaloguj się” na stronie www.cosmopen.eu poprzez podanie loginu, którym jest podany przy rejestracji adres e-mail oraz podanie przesłanego Klientowi hasła).
 7. Złożenie Zamówienie polega na skorzystaniu z dostępnych opcji Zamówień Online.
 8. W pierwszej kolejności Klient dokonuje wyboru Towaru (prezentowanego na stronie www.cosmopen.eu w zakładce „Oferta”) poprzez kliknięcie na przycisku „Zamów” pod wybranym Towarem; następnie Klient podaje w wyświetlonej rubryce ilość tego Towaru oraz określa czy zamawia ewentualne znakowanie Towaru, zgodnie z udostępnianymi opcjami.
 9. Po wybraniu Towarów i przejściu do „Koszyka” (ikonka u góry strony) z wybranymi Towarami wyświetlone zostają wybrane Towary z informacjami dotyczącymi treści Zamówienia.
 10. Po kliknięciu pod listą Towarów w „Koszyku” przycisku „Złóż zamówienie” należy podać adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego dla potrzeb realizacji Zamówienia oraz wpisać ewentualne informacje dodatkowe dotyczące Zamówienia (w rubryce „Informacje dodatkowe”).
 11. Po kliknięciu przycisku „Dalej” Klient dookreśla formę płatności oraz formę transportu poprzez zaznaczenie wybranych pól wyboru.
 12. Następnie po kliknięciu przycisku „Dalej” Klient przechodzi do ostatecznego podsumowania Zamówienia z wyświetleniem treści Zamówienia oraz podanych przez Klienta danych – wówczas po zaznaczeniu pola „Akceptuję regulamin” i kliknięciu przycisku „Zamów” – Klient składa wiążące Zamówienie (ofertę kupna Towarów określonych w Zamówieniu) na warunkach określonych w Regulaminie Zamówień Online oraz w Ogólnych Warunkach Współpracy z KS Biuro.
 13. KS Biuro potwierdza Przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wysłanie przez KS Biuro potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia oznacza zawarcie Umowy z Klientem, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Współpracy z KS Biuro.
 14. Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie pod warunkiem uprzedniego kontaktu i uzyskania zgody opiekuna handlowego. Rezygnację z Zamówienia Klient powinien wysłać e-mailem do opiekuna handlowego niezwłocznie po uzyskaniu jego zgody. Rezygnacja jest ważna, jeżeli KS Biuro potwierdzi przyjęcie rezygnacji drogą e-mailową.


4. Warunki Realizacji Zamówień
 
 1. Sprzedaż Towarów przez KS Biuro ma charakter sprzedaży B2B i nie podlega przepisom o sprzedaży z udziałem konsumentów.
 2. Szczegółowe warunki sprzedaży, w tym w szczególności zasady dotyczące oferty KS Biuro, zasady składania zamówień i ich realizacji, warunki dostaw i ich koszt oraz warunki płatności, rabaty oraz zasady składania reklamacji Towarów określają Ogólne Warunki Współpracy z KS Biuro Sp. z o.o., które są dostępne na stronie www.cosmopen.eu (pod adresem: http://www.cosmopen.euwww.cosmopen.eu).
 3. Zdjęcia oferowanych w sklepie produktów mogą nieznacznie różnić się od stanu faktycznego i kolorystyki produktów. Ewentualne różnice między prezentacją na zdjęciach a wyglądem oryginału wynikają z powodów technicznych i KS Biuro nie ponosi za nie odpowiedzialności. KS Biuro udostępnia Wzory Towarów na zasadach określonych ww. Ogólnych Warunków Współpracy z KS Biuro.
5. Koszty dostawy
 
 1. Koszty transportu do siedziby Kupującego (dostawy w dni robocze lub usługi terminowej) lub innego, wskazanego przez niego miejsca, pokrywa Kupujący. W takim przypadku, zobowiązuje się on także do odbioru towaru własnym transportem lub wskazania firmy przewozowej. istnieje mozliwość zlecenia wyboru transportu Sprzedającemu.
 2. W przypadku zlecenia wysyłki firmie KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski, zostanie ona zrealizowana przez firmę kurierską.
 3. Standardowy koszt wysyłki w przypadku paczki do 30 kg wynosi 16,50 zł netto (+ VAT 23%) - przedpłata/przelew
 4. Koszt wysyłki za pobraniem paczki do 30 kg wynosi 21,50 zł netto (+ VAT 23%)
 5. Koszt dostawy przesyłek o nietypowej wielkości ustalany jest indywidualnie przez Sprzedawcę i Kupującego.
 6. Koszt dostaw poza terytorium Polski dla wybranych krajów wynosi (koszt dostawy 1 paczki do 30 kg):
  1. Czechy - 8 EUR
  2. Słowacja - 9 EUR
  3. Węgry - 9 EUR
  4. Litwa - 10 EUR
  5. Łotwa - 12 EUR
  6. Niemcy - 10 EUR
 7. Do pozostałych krajów koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie
6. Warunki płatności i moment podatkowy
 • Formy płatności:
  1. przelew bankowy - przedpłata 100% wartości zamówienia w przypadku nowych klientów przy realizacji trzech pierwszych zamówień,
  2. przelew bankowy zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów współpracy,
  3. płatność za pobraniem (u kuriera przy odbiorze),
  4. gotówka (płatność przy odbiorze osobistym).
 • Moment podatkowy:
  1. W przypadku dostawy towarów lub wykonania usług KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski przyjmuje jako zasadę, że momentem dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług jest moment wydania (dostarczenia towaru), który nastepuje w dacie:
   1. bezpośredniemu wydania towarów na rzecz nabywcy z magazynu firmy KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski
   2. wydania towaru przewoźnikowi na podstawie zawartej umowy przewozu towaru pomiędzy Sprzedajacym a firmą kurierską
  7. Czas realizacji zamówień
  1. Zamówienia wysyłane są w dni robocze od poniedziałku do piątku. Czas realizacji zamówienia w przypadku produktów dostępnych w magazynie wynosi 24-48h.
  2. W przypadku realizacji złożonych zamówień obejmujących usługi znakowania czas ten może się nieznacznie wydłużyć. Warunki dotyczące terminu dostawy zamówionego towaru ustalane są indywidualnie przez Sprzedawcę oraz Zamawiającego.
  3. W przypadku realizacji zamówień na długopisy z grawerem jednostronnym standardowy termin wykonania wynosi do 72h dla ilości do 3000 sztuk pod warunkiem, że dany kolor i model długopisów są dostępne na magazynie centralnym. Ostateczny termin realizacji zostanie podany podczas potwierdzania zamówienia.
  4. W przypadku towarów których czasowo brak na magzynie. termin dostawy będzie ustalany indywidualnie.
  8. Reklamacje i zwroty
  1. Reklamacji podlega Towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z Zamówieniem.
  2. Wady części dostarczonego Towaru nie uprawniają do reklamowania całości zamówionego Towaru.
  3. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zamówionego Towaru i zgłoszenia reklamacji niezwłocznie po jego odbiorze, jednak nie później niż:
   1. w terminie pięciu dni roboczych pod względem ilościowym,
   2. w terminie pięciu dni roboczych pod względem jakościowym, ale przed rozpoczęciem  znakowania towaru we własnym zakresie,
   3. w terminie dwunastu miesięcy w przypadku wad ukrytych, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było wykryć ww. terminie pięciu dni roboczych, licząc od dnia odbioru i w tym terminie zgłosić reklamację.
  4. Zgłoszenie powinno nastąpić zgodnie z formularzem reklamacyjnym, dostępnym na Stronie Internetowej KS Biuro.
  5. Partię reklamowanego Towaru Klient powinien odesłać wyłącznie po uzgodnieniu z KS Biuro sposobu wysyłki i jej terminu. Wysyłka reklamowanej partii Towaru przez Klienta bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji lub bez ustalenia sposobu i terminu wysyłki, uprawnia KS Biuro do odmowy przyjęcia wysyłki lub obciążenia Klienta kosztami wysyłki.
  6. Po upływie terminów określonych w punkcie 3, wygasają uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
  7. Odpowiedź KS Biuro, z potwierdzeniem przyjęcia reklamacji, nastąpi w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej wpływu.
  8. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, gdy:
   1. Reklamacja dotyczy widocznych wad jakościowych (możliwych do wykrycia przy należytej staranności), a mimo to Towar został zmieniony (przerobiony) lub poddany obróbkom przez Klienta lub przez osobę trzecią (np. grawer, nadruk, tłoczenie, naprawy, inne fizyczne ingerencje);
   2. zgłoszono ją po upływie terminów określonych w punkcie 3;
   3. jakość Towaru jest zgodna z Wzorami Towarów dostępnymi w KS Biuro w chwili składania Zamówienia przez Klienta;
   4. Klient nie zapoznał się z wzorem produktu i dochodzi reklamacji z powodu rozminięcia jego oczekiwań ze stanem faktycznym produktu (Wzorem Towaru); dotyczy to także sytuacji, gdy Towar nie posiadający wad nie jest zgodny z oczekiwaniami Klienta, o których to oczekiwaniach Klient nie powiadomił KS Biuro przy składaniu Zamówienia (w szczególności dotyczy to koloru i funkcjonalności);
   5. Klient uszkodził Towar w ten sposób, że nieprawidłowo korzystał z Towaru w sposób niezgodny z jego właściwościami lub przeznaczaniem, w tym także nie przestrzegał instrukcji obsługi lub konserwacji, rozłożył Towar na części lub nadmiernie go obciążył lub gdy Klient lub osoba trzecia fizycznie ingerowała w Towar niezgodnie z przeznaczaniem;
   6. wada dotyczy Towaru pozakatalogowego, dostarczanego na specjalne Zamówienie, jeżeli Towar jest zgodny z treścią Zamówienia i Umowy;
   7. Towar różni się nieznacznie kolorem, wyglądem, opakowaniem lub innymi cechami od pozostałych partii Towaru, a które to cechy nie wpływają ani na jakość ani na użyteczność Towaru;
   8. Reklamacja wynika z tego, że klient nie zapoznał się należycie z cechami produktu, np. II gatunek, różnice w wyglądzie, funkcjonalności, możliwości znakowania;
   9. znakowanie zostało wykonane zgodnie z zaakceptowanym przez Klienta projektem znakowania;
   10. reklamacja dotyczy minimalnych różnic kolorystycznych znakowania w ramach danego Zamówienia wynikających z techniki znakowania takich jak grawer laserowy, lub dotyczy różnic wynikających ze specyfiki materiału, z którego wykonany jest towar np. drewno, skóra.
  9. W przypadku uwzględnienia reklamacji KS Biuro:
   1. dokona  na swój koszt naprawy lub wymiany Towaru na nowy;
   2. a jeżeli naprawa lub wymiana Towaru na nowy nie byłaby możliwa lub byłaby nadmiernie utrudniona (w tym także nieopłacalna) KS Biuro wystawi Klientowi  fakturę VAT korygującą oraz zwróci Klientowi wartość brutto wadliwego Towaru,
   3. za zgodą Klienta może także obniżyć cenę reklamowanego Towaru, przy czym Klient ten Towar zatrzymuje i nie będzie wnosił co do niego dalszych reklamacji.
   4. może także uzgodnić z Klientem inne, nie wymienione powyżej, sposoby rozwiązania reklamacji.
  10. Zgłoszenie reklamacji nie przerywa ani nie zawiesza biegu terminu płatności za Towar.
  11. KS Biuro wysyła reklamowany Towar na swój koszt firmą kurierską, zgodnie z Cennik Transportu i Czas Dostaw
  12. Niniejszy załącznik stanowi integralną część OWW.
  13. 9. Postanowienia końcowe
    
   1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Zamówień Online zastosowanie znajdują postanowienia Ogólnych Warunków Współpracy i przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Akceptacja Regulaminu Zamówień Online oznacza również akceptację Ogólnych Warunków Współpracy z KS Biuro. Terminy używane w niniejszym Regulaminie Zamówień Online, pisane z dużej litery, nie zdefiniowane w punkcie 1., zostały zdefiniowane w Ogólnych Warunków Współpracy z KS Biuro.
   2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Zamówieniach Online oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu Zamówień Online oraz Ogólnych Warunków Współpracy z KS Biuro, dostępnych na stronie internetowej www.cosmopen.eu.
   3. Ewentualne dane osobowe KS Biuro przetwarza zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia. Zainteresowanym przysługują uprawnienia wynikające z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawach krajowych oraz krajowych aktach wykonawczych z zachowaniem procedur ochrony danych osobowych opisanych w tych aktach prawnych. Szczegółowe uprawnienia zainteresowanych opisane są w Ogólnym Obowiązku Informacyjnym ( https://www.cosmopen.eu/ogolny-obowiazek-informacyjny.html ) .
   4. Platforma Zamówień Online wykorzystuje mechanizm plików Cookies – zgodnie z zasadami okre lonymi w zakładce „INFORMACJE O COOKIE ” na stronie www.cosmopen.eu (pod adresem http://www.cosmopen.eu/). KS Biuro nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe lub błędne działanie platformy Zamówień Online u Klientów, a jedynie dokłada wszelkich starań aby Zamówienia Online działały prawidłowo. KS Biuro może zaprzestać wspierania i udostępniania platformy Zamówień Online, jak również dokonywać jej wszelkich zmian, modernizacji i modyfikacji.
   5. Reklamacje dotyczące działania platformy Zamówień Online należy zgłaszać na adres: handlowy@cosmo-pen.eu. KS Biuro rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni.
    O wyniku rozpatrzenia reklamacji KS Biuro poinformuje drogą elektroniczną na adres e-mail podany w treści reklamacji.
   6. Regulamin Zamówień Online i jego zmiany są publikowane i dostępne do pobrania na stronie internetowej www.cosmopen.eu, w szczególności w stopce strony: PLIKI DO POBRANIA w zakładce „DOKUMENTY” oraz DLA KLIENTA w zakładce „OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY” (bezpośrednio pod adresem http://www.cosmopen.eu/regulamin.html).
   7. Regulamin Zamówień i jego zmiany obowiązują po ich opublikowaniu na stronie internetowej www.cosmopen.eu od daty wskazanej w nagłówku Regulaminu Zamówień Online i obejmują nowe Zamówienia składane od tej daty.